Regulamin

V Gran Prix Salsy Wrocław 2011r

Zasady i regulamin konkursu

I OGÓLNE ZASADY KONKURSU

1. Primavera Salsa Open jest międzynarodowym konkursem otwartym dla par, formacji Rueda de Casino i formacji salsy.
2. Konkurs jest imprezą coroczną . Jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w formule konkursu.
3. Zasady organizacji i przebiegu konkursu określa niniejszy Regulamin. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w kolejnych edycjach konkursu. Aktualna dla danej edycji konkursu treść regulaminu dostępna jest na stronie www.torres.com.pl.
4. Organizatorem Konkursu jest Agencja Artystyczna Nona z siedzibą we Wrocławiu ul. Lekcyjna 147.

II ZASADY UCZESTNICTWA

1. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą pary i formacje taneczne. Organizator może ograniczyć ilość uczestników konkursu ze względów organizacyjnych. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń, ustalana w odniesieniu do daty otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Uczestnicy, których zgłoszenia nie zostały przyjęte w ramach ustalonego limitu, znajdą się na liście rezerwowej, prowadzonej dla każdej kategorii zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku niedostatecznej – mniejszej od ustalonego limitu- liczby par w danej kategorii Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby par w innych kategoriach, aż do wyczerpania łącznego dla wszystkich kategorii, limitu. Limit ustalony na edycję 2011 konkursu to maksymlana ilość w jednej kategorii 15 par /formacji Rueda de casino/ formacji salsy.
2. Dopuszczalny minimalny wiek uczestników konkursu to 16 lat. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia organizatorowi w momencie zgłoszenia do konkursu zgody rodziców/prawnych opiekunów a podczas całego trwania imprezy muszą być pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, lub wskazanej przez nich osoby dorosłej.
3. Uczestnicy mogą pochodzić zarówno z terytorium Polski, jak i z poza niego.
4. Zgłoszenia mogą być składane przez uczestników jako indywidualne bądź jako delegowane, składane za pośrednictwem szkoły tańca, towarzystwa tanecznego, klubu itp.
5. W przypadku wprowadzenia w konkursie, kategorii umożliwiających reprezentowanie konkretnego kraju, przynajmniej jedna osoba z pary musi mieszkać i być obywatelem reprezentowanego kraju, zaś w przypadku formacji, przynajmniej dwie trzecie członków każdej grupy lub formacji musi mieszkać i być obywatelami reprezentowanego kraju.
6. Jedna para może w danym roku startować więcej niż w jednej, wybranej przez siebie kategorii konkursu dla par oraz w formacji Rueda de casino lub w formacji salsy.
7. Zarówno para, jak i formacja ma prawo startować w konkursie co roku.
8. Zgłoszenia udziału w konkursie, obejmujące dane uczestników wskazane we wzorze Formularza zgłoszeniowego, , powinny być złożone najpóźniej do 15 maja 2011r., przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia muszą być składane e-mailem na adres biuro@torres.com.pl . Formularz zgłoszeniowy do konkursu dostępny jest na stronie www.torres.com.pl w buttonie primavera salsa open, dotyczącym turnieju.
10. Wraz ze zgłoszeniem każdy Uczestnik konkursu, pary i formacji, ma obowiązek zapłaty wpisowego w wysokości 30 PLN liczone oddzielnie od każdego członka pary lub formacji , płatne na konto Organizatora PKO BP SA 61 1020 2368 0000 2402 0026 9605, co warunkuje przyjęcie zgłoszenia.
11. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku późniejszej rezygnacji z uczestnictwa w konkursie.
12. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych przedsięwzięciach i konkursach organizowanych przez Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
13. Składając formularz przystąpienia do konkursu, Uczestnik dobrowolnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
14. Prawem niniejszego konkursu jest prawo polskie.

III KOSZTY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Koszty uczestnictwa w konkursie, w tym koszty dojazdów, noclegów, bieżącego utrzymania, wyżywienia, napoi chłodzących, pokrywają we własnym zakresie Uczestnicy konkursu, lub delegujące ich szkoły i towarzystwa taneczne.
2. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w czasie trwania konkursu.
3. Organizator na prośbę uczestników udzieli im informacji o najbliższych restauracjach, hotelach, itp.
4. Organizator zamieści na stronie Konkursu listę proponowanych do zakwaterowania uczestników hoteli.
5. Organizator w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych będzie pomagał Uczestnikom w dokonywaniu rezerwacji hotelowych, na zasadach i w granicach opisanych szczegółowo na Stronach konkursu.
6. Organizator zamieści na stronie Konkursu listę proponowanych miejsc i lokali, w których są serwowane posiłki w przystępnych cenach. W miarę możliwości organizacyjnych i technicznych Organizator może zorganizować miejsca wydawania posiłków lub punkty gastronomiczne w miejscu odbywania się Konkursu.

IV PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU

1. Uczestnicy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie, przygotowują we własnym zakresie zarówno muzykę, choreografię, jak i kostiumy do pokazu.
2. Muzyka par/formacji , które przejdą do Finału konkursu powinna być przekazana Organizatorowi natychmiast po ogłoszeniu wyników półfinału w każdej kategorii . Uczestnicy zobowiązani są do przekazania muzyki na płycie CD ( WYŁĄCZNIE format Audio!) zawierającej tylko i wyłącznie zapis utworu konkursowego. Płyta zaopatrzona musi być w opis, zawierający:
• imię i nazwisko lub nazwę uczestnika, kategoria w jakiej startuje oraz numer startowy,
• tytuł utworu oraz informacje dotyczące autorstwa tekstu i muzyki,
• informacje istotne dla Dja puszczającego muzykę do pokazu to znaczy – czy uczestnicy wchodzą na scenę z muzyką czy przed jej rozpoczęciem, czy muzyka posiada lub zawiera tacet (ciszę w środku utworu muzycznego).
3. Muzyka, powinna być dostosowana do stylu tańca, który ma ilustrować, winna być utrwalona w formie najwyższej jakości nagrania, z oczywistym końcem i cięciami. Nie powinna zawierać sugestywnych słów, podtekstów lub dźwięków, które mogą być uznane powszechnie za obraźliwe.
4. Zarówno choreografia, jak i kostiumy prezentowane w konkursie przez Uczestników powinny być dostosowane do rodzaju muzyki ilustrującej występ, odpowiednie i pozbawione elementów o konotacjach wulgarnych lub takich, które mogą być powszechnie uznane za obraźliwe.
5. Uczestnicy mają prawo prezentować na kostiumach logo sponsorów, nie większe jednak niż 8cm X 2.5cm, lub 3.25” X 1”, a nadto zgodne z ideą konkursu i pozbawione treści lub formy, które mogłyby być powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające przepisy prawa.
6. Całość występu konkursowego powinna mieć charakter oryginalny, indywidualnie stworzony przez Uczestników, pozbawiony elementów plagiatu z występów innych Uczestników.
7. Niezgodność elementów występu konkursowego wymienionych w niniejszym dziale z określonymi w nim zasadami, może wpłynąć na obniżenie punktacji Uczestnika, a w rażących przypadkach naruszeń, doprowadzić do dyskwalifikacji Uczestnika, niezależnie od sankcji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Wszyscy Uczestnicy wraz z osobami towarzyszącymi powinni odnosić się do siebie i innych uczestników z szacunkiem, powstrzymywać się od obraźliwych, niegodnych lub lekceważących zachowań i wypowiedzi przeciwko innym Uczestnikom i zachowywać się w sposób zapewniający zachowanie zasad fair play.
2. Uczestnicy powinni w szczególności zachowywać się w taki sposób zarówno na obszarze pokazów konkursowych, jak i poza nim, w tym podczas pobytu w hotelu, restauracji i innych miejscach, a także niezależnie od okoliczności powstrzymać się od jakichkolwiek aktów przemocy i agresji czy zachowań prowadzących do naruszenia lokalnego prawa.
3. Uczestnicy mają prawo do pytania o wyniki każdego etapu Konkursu w sposób zgodny z procedurą przewidzianą w tym celu przez Organizatora, zaś po zapoznaniu się z wynikami współzawodnictwa winni je zaakceptować bez ich gwałtownego lub obrażającego innych uczestników lub osoby decydujące o wynikach, komentowania.
4. Uczestnikom nie wolno stosować nacisków na osoby decydujące o wynikach współzawodnictwa, w tym stosować prób przekupstwa, grozić, dręczyć lub w inny sposób zastraszać, lub też kwestionować kryteriów, jakie osoby te zastosowały przy ocenie Uczestników.
5. Uczestnicy powinni być punktualni, kulturalni, powstrzymać się od robienia niepotrzebnego hałasu lub niepotrzebnego ruchu podczas występu własnego i innych Uczestników, zachowywać porządek i czystość w pomieszczeniach użytkowanych przez nich i innych uczestników w tym garderobach i za kulisami.
6. Uczestnicy powinni pouczyć swoich fanów o obowiązku powstrzymania się od głośnego hałasu innego niż okrzyki dopingu i radości stwarzające dobrą atmosferę konkursu, takiego jak skondensowane klaksony powietrza, które mogą irytować sędziów, widownię i uczestników, a także od rzucania jakichkolwiek obiektów na scenę pokazów lub przeszkadzania w inny sposób w występach innych Uczestników.

VI SĘDZIOWIE KONKURSU

1. Pokazy i Uczestnicy konkursu będą oceniani przez zaproszone przez Organizatora do sędziowania jury, które tworzą znani i cenieni nauczyciele reprezentujący różne style salsy.
2. Skład sędziowski składa się z nieparzystej liczby członków.
3. Lista sędziów będzie przez Organizatora podana przed rozpoczęciem konkursu na jego Stronach internetowych.
4. Organizator ma prawo zmiany osoby sędziego w przypadku choroby czy wystąpienia przeszkód o charakterze siły wyższej i zastąpienia go innym sędzią tej samej rangi.
5. Sędziowie dokonują oceny Uczestników i podejmują decyzje w sposób całkowicie autonomiczny, rzetelny i etyczny, pozbawiony elementów dyskryminacji lub faworyzowania Uczestników, niezależnie od jego powodów, czy to narodowych, rasowych lub religijnych, czy też jakichkolwiek innych.
6. Sędziowie przez cały czas trwania konkursu i w związku z nim zachowują się w sposób godny, w swoich wypowiedziach i ocenach Uczestników używają jedynie argumentów merytorycznych, wolnych od złośliwych, uwłaczających lub poniżających gestów lub stwierdzeń czy to pod adresem Uczestników, innych sędziów, czy jakichkolwiek innych osób, pod rygorem usunięcia ze składu sędziowskiego.
7. Podczas konkursu sędziowie nie mogą korzystać z jakichkolwiek środków łączności z ocenianymi Uczestnikami, lub osobami im towarzyszącymi.
8. Sędziowie oddają swoje głosy na formularzach głosowania. Wszystkie formularze sędziowskie muszą być wypełnione jasno tuszem.
9. Wszystkie poprawki będą wykreślane, a sędziowska intencja wyrażona w sposób jasny i nie budzący wątpliwości, a następnie zatwierdzone sędziowskimi parafami przy skreśleniu, zmianie lub poprawce.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez sędziego jakichkolwiek zmian na formularzu po jego oddaniu osobie nadzorującej głosowanie, chyba że chodzi o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. W razie stwierdzenia po oddaniu formularza przez sędziego, iż został on wypełniony w części lub całości niezgodnie z regulaminem konkursu, lub stwierdzenia istnienia błędów, głos sędziego w takim zakresie, w jakim jest dotknięty w/w wadami, nie jest brany pod uwagę.
11. Żaden z sędziów nie może wstrzymać się od oddania głosu, na żadnym etapie konkursu.
12. Wszystkie głosowania, jak i przebieg konkursu nadzorowane są przez radcę prawnego, lub inną osobę zaufania publicznego.

VII DYSKWALIFIKACJE

1. Członkowie składu sędziowskiego w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestników lub osoby, za które Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność, lub działające na ich zlecenie lub z ich inicjatywy, mają prawo do wydania takiemu Uczestnikowi/ Uczestnikom ostrzeżenia o dyskwalifikacji. Ostrzeżenie wymaga uzasadnienia. Uczestnicy, którzy pomimo ostrzeżenia kontynuują naruszenia, mogą być decyzją składu sędziowskiego zdyskwalifikowani. W szczególnie rażących przypadkach naruszeń Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani bez ostrzeżenia, co wymaga uzasadnienia.
2. Decyzja o wydaniu ostrzeżenia i decyzji o dyskwalifikacji podejmowana jest przez skład sędziowski zwykłą większością głosów i jest ogłaszana przez przewodniczącego składu sędziowskiego.
3. Uczestnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje żadnych punktów i jest wykluczony z udziału w danej edycji konkursu w kategorii, w której dopuścił się naruszenia.
4. W przypadku dyskwalifikacji jednego członka pary lub formacji skład sędziowski podejmie decyzję czy jego dyskwalifikacja skutkuje też dyskwalifikacją całej pary lub formacji.

VIII PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zapewni uczestnikom konkursu miejsce – garderobę na przebranie i przygotowanie do występu.
2. Organizator zagwarantuje uczestnikom możliwość przeprowadzenia próby pokazu, przy czym grafik prób par konkursowych podany zostanie do wiadomości Uczestników na stronie internetowej .
3. Organizator może przedłużyć czas próby pokazu na podstawie “różnego czasu dla wszystkich”.
4. Organizator wyda jedną bezpłatną przepustkę wstępu na wieczorną Salsotekę dla każdego uczestnika przynależnego do danej pary lub formacji. Nazwy wszystkich bezpłatnych odbiorców przepustek muszą być jasno wyszczególnione w oficjalnym rejestrze wejść.
5. Wszystkie inne osoby towarzyszące każdej parze lub formacji, muszą nabyć bilet w normalnej cenie. Wszystkie przepustki wstępu będą wydawane przedstawicielowi pary lub formacji.6. Organizator zapewni oświetlenie całej powierzchni sceny. Techniczne parametry oświetlenia sceny nie mogą być zmieniane podczas Konkursu bez ważnej przyczyny.
7. Organizator ma prawo do rejestracji wizualnej i audiowizualnej wszystkich pokazów i innych okoliczności Konkursu i wykorzystania ich efektów w dowolnej wybranej przez siebie formie i celu.

IX PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs podzielony jest na sześć oddzielnych kategorii:
a) Salsa on 1 – Los Angeles style,
b) Salsa on 2 – New York style , Puerto Rico style
c) Salsa cubana – Casino style,
d) Salsa Caleńa – Colombia style
d) Rueda de Casino,
e) Formacja salsy.
2. Każda kategoria ma identyczny przebieg konkursu i podzielona jest na dwa etapy : półfinał i finał.

X OPIS POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

1. Podczas prezentacji danej kategorii występy uczestników muszą być zgodne z poniższymi opisami tych kategorii, a stosowane przez Uczestników środki wyrazu nie mogą wykraczać poza ramy przewidziane dla danego stylu/ kategorii, o ile nie jest to uzasadnione rzeczową lub artystyczną potrzebą.
2. Podczas pokazów, niezależnie od kategorii nie mogą być używane żadne płyny i inne substancje które mogą zaśmiecić, zniszczyć bądź uczynić niebezpieczną powierzchnię sceny.
3. Podnoszenia zdefiniowane jako: Ruchy/ figury w których obie stopy jednego tancerza są poza podłogą i takie figury / ruchy są wykonywane z pomocą lub fizycznym wsparciem innej osoby są dozwolone o ile przewiduje to opis kategorii/ stylu.
4. Akrobacje są dozwolone o ile przewiduje to opis kategorii/ stylu, przy czym akrobacje nie zawsze będą podwyższać punktację tancerzy, i mogą nawet obniżyć punktację jeśli nie są wykonane technicznie w sposób bezpieczny.5. Opis kategorii:

• LOS ANGELES STYLE (on 1)
Styl rozwinięty w Los Angeles; geometria oparta na crossbody lead i liniowym prowadzeniu partnerki , szybkie dynamiczne tempo , duża ilość bardzo szybkich obrotów, kombinacji , mniejsza ilość improwizacji solowej , nacisk kładziony na efektowność i szybkość ; charakterystyczne i istotne jest zastosowanie elementów akrobatycznych i tzw butterfly – czyli figur pokazujących i podkreślających partnerkę w tańcu .

• NEW YORK / PUERTO RICO STYLE (on 2)
Styl rozwinięty w Nowym Jorku pod wpływem emigrantów Puertorykańskich , zwany mambo lub salsa on2, partner rozpoczyna prawą nogą do tyłu, gdzie ustępuje najsilniejsze uderzenie w muzyce partnerce lub dopuszczone – partner na dwa do przodu lewą nogą ; geometria oparta na crossbody lead i liniowym prowadzeniu partnerki; szybkie dynamiczne tempo , ale zarazem styl subtelny i delikatny ; figury prowadzone za pomocą krótkich i delikatnych impulsów zawierają mniejsza ilość obrotów niż w LA i nie są wykonywane tak szybko , duża waga przywiązywana jest do subtelnej zabawy tańczącego z rytmiką danego utworu; charakterystyczne i bardzo istotne, obowiązkowe są w tym stylu są sine steps czyli solowe kroki partnera i partnerki dostosowane do muzyki , jej pauz i akcentów.

• CASINO STYLE (dopuszczone i na równi oceniane a contra tiempo, on 3, on 1)
To styl powstały na bazie tradycjonalnego kubańskiego son, tańczony głównie na Kubie oraz w Miami przez środowiska kubańskich emigrantów ; geometria figur po kole, którego centrum stanowi partner, przeprowadzenia partnerki wokół siebie w obydwie strony ; obroty partnerki w większości wolne, pojedyncze ; charakterystyczne i istotne są figury zwane często nudos cubanos – zapętlenia i wyjścia wymagające stałego i bardzo dynamicznego napięcia w rękach ,od partnera wymaga się znakomitego prowadzenia , od partnerki niezwykłej intuicji. ; figury prowadzone w większości przez dwie ręce; nie występują piruety, spiny, improwizacja solowa w części utworu tzw bombie, w części wolnej znajomość tradycjonalnego sposobu tańczenia son.

• SALSA CALEŃA Colombian Style (on1)
Rodzaj salsy, która powstała w mieście Cali w Kolumbii.W stlu tym Stosowane są elementy kolumbijskiego mambo, pachangi i boogaloo w zależności od rytmiki i charakteru utworu. Footwork w większości powinien być prowadzony w parze, ale dopuszczane jest otwarcie pary i wykonywanie kroków solo. Specjalna uwaga zwracana jest na synchronizację footworku w parze, frazowanie, rozpoznawanie rytmiki pachangi i boogaloo, oraz interpretacj poszczególnych instrumentów oraz wokalu. Obroty powinny by prowadzone na zasadzie cumbia style. Cross body lead dopuszczany jest w tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może by sposobem dominujcym w prowadzeniu akcji obrotowych. Taniec powinien przedstawiać w większym zakresie folklor miejski Cali, chociaż elementy sportowe są także dozwolone. Dopuszczane są pozy oraz elementy akrobatyczne.Podnoszenia parterki nad lini barków partnera dopuszczone są w ilości 2 na taniec. Akrobacje nie są wymagane.

• RUEDA DE CASINO (dopuszczone i na równi oceniane on 3, on 1 lub a contra tiempo)
To styl Casino – charakterystyka i opis jak wyżej , tańczony w kole przez min 3 pary do dowolnej ilości par; wszystkie figury wykonywane są po zawołaniu leadera – tzw cantador ; istotne jest oddanie charteru dobrej zabawy jaką jest zazwyczaj rueda. Aby zachować prawdziwy , spontaniczny charakter Ruedy i uniknąć wcześniej przygotowanych, gotowych choreografii w części półfinałowej uczestnicy każdej ruedy publicznie na scenie losować będą partnerów i kolejność ustawienia w kole. W ten sposób, każdy partner powinien poprowadzić dowolną partnerkę na dowolnej pozycji na zawołanie prowadzącego, który będzie miał mikrofon i którego zawołania słyszalne będą dla również dla publiczności ( w części Finałowej tańczą przygotowany układ ). Figury w kole muszą stanowić przynajmniej 2/3 pokazu, inne typy szyku jak linie, tańczenie w miejscu i dzielenie koła Ruedy na mniejsze grupy dozwolone, ale nie powinny dominować występu.; dozwolone podnoszenia , błyskotliwe triki jak np. szpagaty, ruchy akrobatyczne dozwolone , ale nie mogą dominować ; grupa będzie oceniana jako całość.

• SHOW STYLE – FORMACJE SALSY, SOLIŚCI (PANIE , PANOWIE), DUETY
w kategorii sHOW STYLE style mogą prezentować się soliści ,formację, które tworzyć mogą zarówno pary, jak i sami mężczyźni czy same kobiety oraz pary, które w żaden sposób nie odnajdują się w specyfikacji podanych stylów salsy nie mogą zatańczyć w Półfinale do muzyki proponowanej przez DJ .Istnieje dowolność co do stylu pokazu może być w zarówno w stylach amerykańskich on 1, on 2 jak i kubańskich on 3 i son jak również może zawierać elementy afro kubańskie czy rumbę , ale pokaz musi mieć w podkładzie muzycznym min 70 % rytmu salsy. Istotnym kryterium oceny będzie synchronizacja w prezentowanym układzie i zachowanie układu co do stylu w charakterze zgodnym z ideą konkursu, jako otwartego konkursu salsy.

XI PRZEBIEG PÓŁFINAŁU

1. Prezentacja:
a) KONKURS DLA PAR
Etap 1 – wszystkie pary danej kategorii tańczą razem przez ok. 2min. Pokaz podzielony będzie na grupy max po 5-7 par
Etap 2 -każda z par tańczy oddzielnie max 3 min / salsa calena max 2,5min
b) KONKURS RUEDA DE CASINO
Każda formacja Rueda de casino prezentuje pokaz konkursowy oddzielnie przez ok. 4 min
c) KONKURS DLA FORMACJI SALSY
każda formacja salsy prezentuje pokaz konkursowy oddzielnie w choreografii o średnim czasie ok 4 min; pokaz może być dłuższy jeśli choreografia tego wymaga jednak prosimy o poinofrmaowanie organizatora o dłuższym niż regulaminowym czasie pokazu .
2. W półfinale konkursów określonych w pkt. 1 a) i b) powyżej muzykę podzieloną na fragmenty o zróżnicowanym tempie ( wolny–szybszy) i dostosowaną do danego stylu tańca wybiera DJ , co oznacza, że wszystkie pary w swoim stylu tańczą do tego samego utworu za wyjątkiem formacji Salsy które prezentują w Półfinale choreografię do wybranego utworu, z zastrzeżeniem iż w Finale Formacja powinna zaprezentowć inną lub zmienioną choreografię, dopuszcza się powtórzenie choreografii z Półfinału, ale zdecydowanie będzie to wpływać na niższą punktację sędziów.
3. Kolejność pokazu solowego jest losowana. Losowanie odbędzie dla wszystkich uczestników przed rozpoczęciem konkursu poprzez wyciągnięcie numeru. Organizator poinformuje uczestników o dokładnej godzinie i miejscu losowania.
4. Sędziowie dokonują oceny w oparciu o arkusze z nazwiskami i numerami wszystkich par/ formacji rueda de casino/ formacji salsy według 4 podanych niżej wyznaczników przyznając za każdy z 4 wyznaczników punkty od 1 do 5, maksymalna ocena jaką może uzyskać para/ formacja od danego sędziego wynosi 20 punktów.

LA,NY, Casino y Rueda de Casinoa) technika – dokładne usadowienie kroku względem frazy, dokładne techniczne wykonanie wszystkich kroków, prowadzeń figur;
b) muzykalność – trzymanie rytmu, tworzenie przebiegów figur w odniesieniu do muzyki i w sposób dostosowujący się do tempa i charakteru muzyki;
c) sceniczność – kostium , zachowanie na scenie , kontakt z publicznością, praca aktorska ;
d) koncepcja – wejście, zejście ,budowanie napięcia , dopasowanie sposobu tańca do rodzaju i charakteru muzyki, pomysł na całość układu tanecznego.
Formacje Salsy
a) technika – dokładne usadowienie kroku względem frazy, dokładne techniczne wykonanie wszystkich kroków, prowadzeń figur, synchronizacja układu !
b) muzykalność – trzymanie rytmu, choreografia w odniesieniu do muzyki, jej dynamiki i charakteru;
c) sceniczność – kostiumy , zachowanie na scenie , kontakt z publicznością, praca aktorska ;
d) koncepcja – wejście, zejście ,budowanie napięcia , dopasowanie sposobu tańca do rodzaju i charakteru muzyki, pomysł na całość układu tanecznego, dostosowanie układu do charakteru konkursu.
5. Arkusze ocen zliczane są w obecności wszystkich sędziów i czuwającego nad prawidłowością przebiegu konkursu i głosowania radcy prawnego.
6. Po podliczeniu punktów Sędziowie dopuszczają do Finału 5 par/formacji, które uzyskały najwyższą ilość punktów .
7. W przypadku gdy w danej kategorii startuje mniejsza ilość par/formacji w porównaniu z ilością par/formacji startującej w innej kategorii oraz w przypadku bardzo niskiej punktacji startujących w półfinale par/formacji sędziowie mają prawo dopuścić do Finału mniej niż 5 par/formacji o których mówi powyższy Pkt 6.
8. Wyniki podawane są do wiadomości publiczności bezpośrednio po zliczeniu punktów.
9. W przypadku kiedy po podliczeniu punktów okaże się, pary/ formacje uzyskały identyczną ilość punktów i niemożliwe jest na tej podstawie wyznaczenie 5 par/ formacji dopuszczonych do Finału, sędziowie w drodze jawnego głosowania poprzez przyznanie punktacji od 1 do … ( tu ilość par/formacji z taką samą liczbą punktów), wybiorą pary, lub formacje, które awansują do Finału.

XII PRZEBIEG FINAŁU

1. W finale udział wezmą pary i formacje wyłonione w półfinale zgodnie z postanowieniami Regulaminu powyżej.
2. Kolejność występów w pokazach uwarunkowana jest liczbą punków zdobytych w półfinale, w ten sposób, że jako pierwsza tańczy para/ formacja z najmniejszą ilością punktów, a w dalszej kolejności pary/formacje, które kolejno zdobywały coraz większą liczbę punktów.
3. Każda z par/formacji prezentuje się oddzielnie w pokazach o czasie trwania max 3 min. do wybranej przez siebie muzyki i choreografii.
UWAGA – wstęp – intro nie jest wliczany w czas pokazu !4. OCENA JURY W FINALE – sędziowie na arkuszach wpisują punktację od 1 do 5.
5. Po podliczeniu punktów wyłaniani i ogłaszani są zwycięzcy każdej z pięciu kategorii (1 para / 1 formacja) .
6. W przypadku kiedy po podliczeniu punktów okaże się , że dwie pary zdobyły ex aequo jedno miejsce, sędziowie w drodze jawnego głosowania metodą zwykłej większości głosów wybiorą zwycięską parę, lub formację.

XIII ZASADY WYBORU GRAND PRIX

Nagroda Grad Prix to wybór spośród najlepszych:
• Grand Prix 2011 nagroda publiczności !
• Grand Prix 2011 nagroda sędziów !
Zasady przyznania Grand Prix – nagrody publiczności !
1. Do udziału w głosowaniu dopuszczona jest publiczność, która obserwuje całość pokazu w części Finałowej.
2. Przed wejściem na salę każda osoba z publiczności otrzyma kartę do głosowania na której oprócz miejsca na wpis numeru wybranej przez siebie pary bądź formacji będą umieszczone zasady głosowania.
3. Po zakończeniu wszystkich pokazów w części Finałowej głosujący wpisują na karcie numer pary/ formacji Rueda de casino/Formacji, na którą oddają swój głos.
4. Karta musi zawierać tylko jeden głos- numer pary/ formacji.
5. Wpisana cyfra musi być czytelna.
6. W przypadku pomyłki lub zmiany decyzji, dopuszczone jest przekreślenie i wpisanie nowej cyfry. Przekreślenie musi być pojedynczą kreską i zatwierdzone podpisem.
7. Karty , które zawierać będą więcej niż jeden numer pary / formacji nie biorą udziału w podliczaniu głosów.
8. Publiczność dokonuje wyboru jednego faworyta łącznie spośród wszystkich kategorii konkursu – par każdego stylu, formacji Rueda de Casino i formacji salsy .
9. Ogłoszenie wyniku głosowania nastąpi wraz z ogłoszeniem wyników głosowania sędziów nad przyznaniem Grand Prix Konkursu.

XIV Zasady przyznania Grand Prix – nagrody Sędziów!

1. Do ubiegania się o Grad Prix Turnieju uprawnieni są zwycięzcy każdej z sześciu kategorii, spośród których sędziowie drogą jawnego głosowania, punktami od 1 do 5 przyznają Grand Prix, chyba, ze względu na niski poziom występów w konkretnej kategorii sędziowie podejmą decyzję o niedopuszczeniu zwycięzców danej kategorii do walki o Grand Prix!
Decyzja sędziów w tym zakresie winna być przekazana nie później niż przy ogłoszeniu ostatnich z wyników finałowych.
2. Głosowanie poprzedzi krótki max 1min pokaz zwycięzców każdej z kategorii dopuszczonych do walki o Grand Prix, do muzyki wybranej przez DJa.
3. Spośród uczestników ubiegających się o Grand Prix Turnieju jurorzy dokonują wyboru Pary/Formacji najbardziej scenicznej, wszechstronnej, wykazującej się umiejętnością tańca także poza stylem kategorii, w jakiej w konkursie uczestniczyła w poprzednich etapach.
4. W przypadku kiedy po podliczeniu punktów okaże się , że dwie pary/ formacje zdobyły ex aequo jedno miejsce, sędziowie w drodze jawnego głosowania przez podniesienie ręki, metodą zwykłej większości głosów wybiorą zwycięską parę, lub formację.
5. Sędziowie w głosowaniu 2/3 głosów mogą w podjąć decyzję o nie przyznawaniu w danej edycji konkursu Grand Prix. Decyzja taka wymaga uzasadnienia.

XV NAGRODY

1. Nagrody w poszczególnych kategoriach niniejszego konkursu mają przede wszystkim charakter prestiżowy i honorowy.
2. Organizatorzy Konkursu niezależnie od nagród honorowych może przyznać w danej edycji nagrody rzeczowe lub pieniężne.
3. Nagrodami w edycji 2011 Konkursu są:
• Grand Prix Sędziów – puchar/statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 1500zł
• Grand Prix publiczności – puchar/statuetka
• I , II i III miejsca w danej kategorii – medale i dyplomy

XVI ODWOŁANIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej przesłany na adres Organizatora – Agencji Artystycznej Nona lub w trakcie trwania konkursu w biurze Organizatora, niezwłocznie po powstaniu podstawy takiego wystąpienia, nie później jednak niż w terminie do 2 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w polskim sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Organizatora konkursu.
4. Zwycięzca konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 60 dni od daty wskazanej w punkcie 1, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.