Statut fundacji

Statut fundacji

Postanowienia Ogólne

 § 1

1. Fundacja pod nazwą „SZTUKA, ZDROWIE, TOLERANCJA” z siedzibą we Wrocławiu zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Izabelę Morawską Torres zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 3 dnia 17 września 2008 r., repertorium A nr 2007/2008 prowadzonej przez Notariusza Marka Leśniaka.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław

5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami

6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

7. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

8. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 Cele i zasady działania fundacji

§2

1. Celami Fundacji są:

a) Popieranie i promocja różnych dziedzin sztuki w szczególności tańca i muzyki.

b) Promocja młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą.

c) Popieranie i promocja zdrowego stylu życia.

d) Budowanie pomostu pomiędzy różnymi krajami i kulturami poprzez sztukę w różnej jej postaci

e) Organizacja wydarzeń artystycznych wspierających cele fundacji.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji,

b) finansowanie stypendiów, nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

c) skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi i naukowymi,

d) działania na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć związanych z celami Fundacji, w tym zajęć tanecznych,

e) prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami Fundacji i ich propagowaniem,

f) stworzenie w siedzibie Fundacji przestrzeni artystycznej zapewniającej atmosferę sprzyjającą propagowaniu i realizacji celów Fundacji,

g) zrzeszanie wolontariuszy popierających ideę Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy,

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody fundacji

§3

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych;

c) zbiórek i imprez publicznych;

d) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5000,00 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 2000,00 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§4

 1. Organami Fundacji są:

  a)Rada Fundacji

  b) Zarząd Fundacji.

 2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 3. Rada jest organem o uprawnieniach doradczych, z prawem do zgłaszania Zarządowi inicjatyw i opinii dotyczących bieżącej działalności Fundacji.

 4. W skład Rady wchodzi od 1 do 10 osób powołanych przez Fundatora na okres 2 lat. Kadencje poszczególnych członków rady mogą rozpoczynać się i kończyć w różnym czasie.

 5. Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§5

Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§6

 1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku. Rada może również zostać zwołana w trybie doraźnym na wniosek co najmniej 50% jej składu.

 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§7

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji.

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, zatwierdzanych następnie przez Fundatora.

§8

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 Osób, składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu i jest powoływany przez Fundatora.

 2. Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.

§9

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

  a) opracowuje plany pracy Fundacji,

  b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

  c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

  d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

  e) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

  f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

  g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, powołuje kierowników i zatwierdza regulaminy jednostek organizacyjnych Fundacji.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji, lub w przypadku powołania zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie Zarządu łącznie. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu, w przypadku powołania zarządu wieloosobowego może składać jeden Członek Zarządu. Za oświadczenia woli przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się oświadczenie dotyczące zaciągnięcia przez Fundację zobowiązania, lub rozporządzenia prawem Fundacji o wartości przekraczającej równowartość 5000,00 zł..

 4. Okres kadencji Zarządu jest nieograniczony.

 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.

 6. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Fundatora w każdym czasie.

 7. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§10

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

 3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Fundator.

§11

 1. Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych określa Zarząd.

 2. Wynagrodzenie pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Działalność Fundacji

§12

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

  a) Reklamy,

  b) Promocji i marketingu,

  c) Organizacji krajowych i międzynarodowych imprez rozrywkowych i masowych, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia,

  d) Organizacji krajowych i międzynarodowych, szkoleń i warsztatów, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia,

  e) Zakładania i prowadzenia kursów oraz centrów i ośrodków kształcenia,

  f) pośrednictwa na rynku reklam w zakresie związanym z ich emisją,

  g) usług wydawniczych i poligraficznych,

  h) działalności radiowej i telewizyjnej,

  i) organizacji krajowych i międzynarodowych wystaw indywidualnych i zbiorowych,

  j) organizacji krajowych i międzynarodowych konkursów, festiwali i biennale,

  k) działalności domów, ośrodków kultury i innych obiektów kulturalnych,

  l) działalności galerii i salonów wystawienniczych,

  m) urządzania na podstawie udzielonych zezwoleń loterii fantowych, loterii promocyjnych i loterii audiotekstowych,

  n) działalności w zakresie usług cateringowych

  o) innych działań, wspierających działalność Fundacji w zakresie, o którym mowa w punktach a-m powyżej.

 1. Wszelkie dochody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 2. Dochody z działalności Fundacji będą przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego zostanie wyodrębniony odrębny fundusz w wysokości 1500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

 4. Decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który określa również zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

§ 12 A

Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a zwłaszcza rodzin mieszanych, obcokrajowców mieszkających na stałe w Polsce;

 2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej , społecznej;

 3. Działalność na rzecz integracji rasowej , wielokulturowej, religijnej

 4. Działalności charytatywnej;

 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

 7. Ochrony i promocji zdrowia;

 8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 9. Wypoczynku dzieci i młodzieży;

 10. Działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży;

 11. Działalność na rzecz promocji idei równości rasowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych;

 12. Działalność na rzecz promocji różnych dziedzin sztuki w szczególności tańca i muzyki;

 13. Promocja młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą;

 14. Popieranie i promocja zdrowego stylu życia;

 15. Budowanie pomostu pomiędzy różnymi krajami i kulturami poprzez sztukę w różnej jej postaci.

 

§ 12 B

Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Reklamy;

 2. Promocji i marketingu;

 3. Organizacji krajowych i międzynarodowych imprez rozrywkowych i masowych, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia;

 4. Organizacji krajowych i międzynarodowych, szkoleń i warsztatów, w tym zapewniania uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia;

 5. Zakładania i prowadzenia kursów oraz centrów i ośrodków kształcenia;

 6. Pośrednictwa na rynku reklam w zakresie związanym z ich emisją;

 7. Usług wydawniczych i poligraficznych;

 8. Działalności radiowej i telewizyjnej;

 9. Organizacji krajowych i międzynarodowych wystaw indywidualnych i zbiorowych;

 10. Organizacji krajowych i międzynarodowych konkursów, festiwali i biennale;

 11. Działalności domów, ośrodków kultury i innych obiektów kulturalnych;

 12. Działalności galerii i salonów wystawienniczych;

 13. Urządzania na podstawie udzielonych zezwoleń loterii fantowych, loterii promocyjnych i loterii audiotekstowych;

 14. Działalności w zakresie usług cateringowych;

 15. Innych działań, wspierających działalność fundacji w zakresie, o którym mowa w punktach a-m powyżej;

 16. Sprzedaż przedmiotów darowizny.

Zmiana Statutu

§13

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu..

Postanowienia Końcowe

§14

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu..
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.